BHAYE PRAGAT KRIPALA DEEN DAYALA RAM BHAJAN LYRICS

Bhaye pragat kripala,deen dayala kaushilya hitkari

Harshit mahatari,muniman hari adbhut roop nihari – 4

Lochan abhirama, tn ghanshyama , nij aayudh bhuj chari

Bhusan bnmala , nayan vishala ,shobha – sindhu kharari – 2

Bhaye pragat kripala,deen dayala kaushilya hitkari

Harshit mahatari,muniman hari adbhut roop nihari – 2

Kah dui kar jori,astuti tori , kehi vidhi karahu ananta

Maya gun gyana tit amana ved puran bhananta  – 2

Karuna sukhsagar  sb gun aagar jehi gavahi shruti santa

So mam hitkari jan anuragi prakat bhaye shreekanta  – 2

Bhaye pragat kripala,deen dayala kaushilya hitkari

Harshit mahatari,muniman hari adbhut roop nihari – 2

Bramhand nikaya nirmit maya rom – rom prati ved kahe

Mam ur so basi yah uphasi sunat dheer mati thir na rhai  – 2

Bhaye pragat kripala,deen dayala kaushilya hitkari

Harshit mahatari,muniman hari adbhut roop nihari – 2

Upaja jb gyana , prabhu muskana ,charit bahu vidhi kin chahai

Kahi katha sunai,matu bujhai ,jehi prakar sut prem lahai  – 2

Bhaye pragat kripala,deen dayala kaushilya hitkari

Harshit mahatari,muniman hari adbhut roop nihari – 2

Mata puni boli , so mati doli , tajahu tat yah roopa

Kijai shishuleela , ati priyshila , yah sukh param anupaa – 2

Bhaye pragat kripala,deen dayala kaushilya hitkari

Harshit mahatari,muniman hari adbhut roop nihari – 2

Suni vachan sujana,rodan thana , hoi balak surbhupa

Yah charit je gavahi ,hari pad pavahi , te n parahi bhavkupa – 2

Bhaye pragat kripala,deen dayala kaushilya hitkari

Harshit mahatari,muniman hari adbhut roop nihari – 2

Bhaye pragat kripala,deen dayala kaushilya hitkari

Harshit mahatari,muniman hari adbhut roop nihari – 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: